(1)
Galini, J.; Putri Pratama, N. D.; Haresma, I. A. Klausul Akad Rahn. Al-tsaman 2021, 3, 1-13.