(1)
Ghofur, M.; Islamiyyah, D. Pendampingan Santri Kelas 1 Tsanawiyyah Ponpes Assunniyyah Dalam Pengenalan I’rab (Kitab I’anah At Thullab). An-Nuqthah 2022, 2, 23-29.