Ghofur, M., & Islamiyyah, D. (2022). Pendampingan Santri Kelas 1 Tsanawiyyah Ponpes Assunniyyah dalam Pengenalan I’rab (Kitab I’anah At Thullab). An-Nuqthah, 2(1), 23-29. https://doi.org/10.1234/an-nuqthah.v2i1.1008