GHOFUR, M.; ISLAMIYYAH, D. Pendampingan Santri Kelas 1 Tsanawiyyah Ponpes Assunniyyah dalam Pengenalan I’rab (Kitab I’anah At Thullab). An-Nuqthah, v. 2, n. 1, p. 23-29, 28 out. 2022.