Ghofur, M, and Dina Islamiyyah. 2022. “Pendampingan Santri Kelas 1 Tsanawiyyah Ponpes Assunniyyah Dalam Pengenalan I’rab (Kitab I’anah At Thullab)”. An-Nuqthah 2 (1), 23-29. https://doi.org/10.1234/an-nuqthah.v2i1.1008.