Maimunah, I., Ainin, M., Muassomah, M., & Sanusi, A. (2022). Analisis Buku Ajar MI Berstandar ACTFL. Al-Fusha : Arabic Language Education Journal, 4(2), 52-64. https://doi.org/10.36835/alfusha.v4i2.847