Maimunah, I., Ainin, M., Muassomah, M. and Sanusi, A. (2022) “Analisis Buku Ajar MI Berstandar ACTFL”, Al-Fusha : Arabic Language Education Journal, 4(2), pp. 52-64. doi: 10.36835/alfusha.v4i2.847.