Nafiā€™ah, J., Jauhari Faruq, D., & Mutmainah, S. (2023). Karakteristik Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah. Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 5(01), 1-12. https://doi.org/10.36835/au.v5i01.1248